Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zarządza projektem „Mielec stawia na zawodowców”, który jest realizowany przez Powiat Mielecki.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Mieleckim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, tym samym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych.

Projekt powstał na podstawie Indywidualnych Diagnoz Szkolnych zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Powiatu z 5 stycznia 2016 r. (Uchwała nr 49/304/2016).

Okres realizacji projektu: VI 2016 – X 2019

Działania realizowane w ramach projektu:

  • doposażenie szkół biorących udział w projekcie;
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, sieciach współpracy i samokształcenia oraz stażach realizowanych w przedsiębiorstwach;
  • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji uczniów poprzez uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach, kursach, stażach w przedsiębiorstwach , a także doradztwo zawodowe;
  • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmująca m. in. organizację staży dla uczniów i nauczycieli, tworzenie klas patronackich, promocję szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz wspólne tworzenie oferty edukacyjnej dla rynku pracy.

Projekt w liczbach:

  • Wartość projektu: 4 987 944,97 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich – 4 239 753,21 zł
  • Wartość doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne: 978 795,36 zł
  • Szkoły i placówki objęte wsparciem:

Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego, Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  • Nauczyciele objęci wsparciem: 95 (w tym 73 nauczycieli uczestniczących w stażach w zakładach pracy)
  • Uczniowie objęci wsparciem: 1466 (w tym 771 uczniów uczestniczących w stażach w zakładach pracy)
ckpidnbudowlanka2ekonomikelektrykradomyslzst-mielec